การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมาในมหานครเราแบ่งได้ เป็น 2 ช่วง คือช่วงปี 2528-2539 ที่ราคาที่ดินเพิ่มสูงมากกว่า 33 เท่า (นับปี 2528 เป็นปีฐาน =1) และเพิ่มขึ้นมากในช่วงปี 2532-2539 เพราะความต้องการที่ดินในการ พัฒนาเมือง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ระดับพลิกฟ้า พลิกแผ่นดิน เนื่องจากเหตุผลหลักจากการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจหลักจากภาคเกษตรกรรมเป็น ภาคอุตสาหกรรม การส่งออก และภาคบริการ ท่าให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นมากจากการ เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศ คนในภาคเกษตรต่างหลั่งไหลย้ายเข้าเมืองมา ท่างานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการในกรุงเทพฯจำนวนมาก ส่งผลต่อรายได้ที่สูงขึ้น จึงท่าให้มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมหาศาลเทียบ จากในปี 2525 ที่กรุงเทพฯเราสร้างเมืองมา 200 ปีมีบ้านแค่ 1.0 ล้านหลัง…