ยุค “คอนโดฯครองเมือง” ในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากปี 2548 เป็นต้นมา โดยมีเหตุจากดีมานด์เปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่อาศัยจากที่เคยซื้อบ้านแนวราบ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ จากเขตนั้นนอกของเมืองย้ายมาอยู่อาศัยในเมือง เนื่องจากเหตุผลสำคัญ 3 ประการ คือ ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ปัญหาการจราจร และสำคัญที่สุด คือ ปัญหาราคานี้ามันแพงจากลิตรละ 12-15 บาท ปรับพรวดเดียวเป็นลิตรละ 23-26 บาทในปี 2548 และสูงต่อเนื่องจนถึงปจจุบ้นและไม่มืใครเชื่อว่าจะถูกลงอีก (ก่อนหน้านื้ก็มีปัญหาจราจรแต่น้ำมันยังไม่แพง จึงยังซื้อบ้านนอกเมืองและเดินทางเข้ามาได้)…