ในการประเมินมูลค่านั้นสิทธิในที่ดิน การได้มาของที่ดินภาระผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบถึงตำแหน่งของที่ดินที่แท้จริง อาณาเขตบริเวณที่ดิน สภาพที่ดินที่เป็นอยู่เป็นสาระสำคัญส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินเป็นอย่างมากจึงต้องทำความเข้าใจถึงสิทธิและการตรวจสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับดังนี้…