จากคราวที่แล้วกล่าวถึงปัจจัยหรือเหตุของการเพิ่มขื้นของกำสั่งซื้อในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในหัวเมืองใหญ่หรือหัวเมืองรองในต่างจังหวัด โดยเฉพาะเมืองที่มืปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีและขยายตัวต่อเนื่องมาหลายปี บางเมืองก็มืความโดดเด่นเนื่องจากมืกำสั่งซื้อเพิ่มขื้นมาก และดีมานด์จากหลายกลุ่ม ทั้งเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา ศูนย์ราชการ เมืองอุตสาหกรรม เป็นตันโดยระดับของกำสั่งซื้อจะมืผลเพิ่มขื้นระตับมหาศาลหรือแค่ย่อมขื้นอยู่กับปริมาณของดีมานต์และระตับรายได้ของดีมานต์…